O firmie

Firma „KRYS-AND" dzia?a w bran?y piekarniczo- cukierniczej od ponad 30 lat. Jest jednym z najwi?kszych prywatnych kompleksów piekarniczo-cukierniczych w regionie. W?ród swoich klientów ma ugruntowan? mark? i pozycj? na rynku. W swojej ofercie posiada ponad 200 ró?nych asortymentów, które dostarcza zarówno ma?ym odbiorcom indywidualnym, jak i du?ym sieciom handlowym, takim m.in. jak: ALMA, BSS, Carrefour, E. Leclerc, Piotr i Pawe? czy Polo Market .

DSC 0698i9 2

Od 2002 roku piekarnia „KRYS-AND" uruchomi?a nowy kana? dystrybucyjny oparty o sie? w?asnych sklepów specjalistycznych zwanych DOMAMI CHLEBA. Obecnie posiada 32 takie sklepy rozlokowane na terenie ca?ego regionu, m.in. w Bydgoszczy, Toruniu, Che?mnie, Che?m?y, Szubinie i Koronowie. Kolejn? grup? odbiorców stanowi? sklepy dzia?aj?ce w oparciu o umowy franchisingowe i umowy patronackie.

Piekarnia Krys-And od wielu lat znana jest ze stosowania nowatorskich technologii i wielu innowacyjnych rozwi?za? o zasi?gu ponad regionalnym. I tak:

  • jako pierwsza opracowa?a i wprowadzi?a na potrzeby wojska pieczywo o rocznym terminie przydatno?ci do spo?ycia;
  • jako pierwsza wprowadzi?a na bydgoski rynek bu?ki odpiekane bezpo?rednio w sklepach ;
  • znana jest ponadto jako producent kanapek , które ciesz? si? uznaniem szerokiego grona klientów;

Obecnie piekarnia Krys-And jest prawdopodobnie jedynym w kraju producentem gotowego dania obiadowego PAI kujawskiej. Produktem tym zainteresowa?y si? ju? hurtownie spo?ywcze i sieci handlowe.

Ci?g?e wprowadzanie nowych produktów w oparciu o nowatorskie technologie mo?liwe sta?o si? dzi?ki zatrudnieniu wysokiej klasy fachowców oraz sta?ej ich wspó?pracy w o?rodkami naukowymi regionu. Obecnie kadra stanowi bardzo moc? stron? tego przedsi?biorstwa.

W 2010 roku rozpocz?? produkcj? nowy dzia? przedsi?biorstwa – dzia? produktów mro?onych, takich jak : pizze , zapiekanki , paje oraz wybrane gatunki pieczywa i ciast.

Ca?a nasza produkcja zarówno pieczywa, ciast jak i wyrobów mro?onych odbywa si? pod nadzorem systemu HACCP.

Piekarnia KRYS-AND jest gwarantem dobrej jako?ci i dobrego smaku.

 

Newsletter

Zapraszamy do zapisania si? na newsletter, aby otrzymywa? naj?wie?sze informacje o firmie, promocjach i aktualnych wydarzeniach!


imi? i nazwisko:
e-mail:

Kontakt

tel. 52 / 322 01 09
fax. 52 / 322 51 19
krysand@krys-and.com.pl

wi?cej...